Obowiązek informacyjny

GŁÓWNA / OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Ochrona danych osobowych rodziców i dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 19

Ochrona danych osobowych rodziców i dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim
  2. Osobą uprawnioną do reprezentowania administratora jest dyrektor przedszkola Aneta Stachurska
  3. Funkcję Inspektora ochrony danych wykonuje Pan Michał Broda  który reprezentuje administratora w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych: iod@arx.net.pl
  4. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań przedszkola określonych przepisami Prawa oświatowego (U. z 2017r. poz. 59)
  5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i rodzice są zobowiązani podać dane osobowe, a konsekwencją niepodania danych jest skreślenie dziecka z listy wychowanków
  6. Dane dziecka będą przechowywane przez okres jego pobytu w placówce
  7. Rodzicom przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania
  8. Rodzice mogą wnieść skargę do organu nadzorującego, jeśli uważają, że przetwarzanie danych narusza ich prawa