Rekrutacja

GŁÓWNA / REKRUTACJA

Przedszkole Publiczne nr 19 im. Jana Brzechwy

Przedszkole Publiczne nr 19 prowadzi rekrutację dzieci zgodnie
z regulaminem rekrutacji.
Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka.
Rodzice dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola wypełniają deklarację
o kontynuacji wychowania przedszkolnego  w naszej placówce.

Listę dzieci przyjętych podaje się do wiadomości zainteresowanych przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o wielodzietności/ samotnym wychowaniu

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Oświadczenie o pobieraniu nauki/ zatrudnieniu

Deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu

Składanie deklaracji o kontynuacji  wychowania  przedszkolnego
od 22.02.2021 do 28.02.2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności, o których mowa w Rozdziale 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Termin rekrutacyjny:
od 01.03.2021 do 31.03.2021

Termin uzupełniający:
od 01.06.2021 do 16.06.2021

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności, o których mowa w Rozdziale 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Termin rekrutacyjny:
od 06.04.2021 do 07.04.2021

Termin uzupełniający:
od 17.06.2021 do 18.06.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin rekrutacyjny:
09.04.2021

Termin uzupełniający:
22.06.2021

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.

Termin rekrutacyjny:
od 10.04.2021 do 16.04.2021

Termin uzupełniający:
od 23.06.2021 do 29.06.2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

Termin rekrutacyjny:
21.04.2021

Termin uzupełniający:
01.07.2021